KVO groen.jpg
KVO kleur.jpg
KVO kleur.jpg
KVO kleur.jpg
KVO groen.jpg

Over het Katholiek Vlaams Onderwijs VZW


De 10.000 leerlingen van het KVO heten u welkom!

SCROLL DOWN

Over het Katholiek Vlaams Onderwijs VZW


De 10.000 leerlingen van het KVO heten u welkom!

De groep vzw Katholiek Vlaams Onderwijs coördineert de uitvoering van het gemeenschappelijk opvoedingsproject
in tien vzw’s die lokaal het onderwijs in hun scholen organiseren.

vzw Sint-Ludgardisschool Antwerpen met secundair, lager- en kleuter onderwijs
vzw Sint-Ludgardisschool Merksem met secundair, lager- en kleuter onderwijs
vzw Sint-Michielscollege Brasschaat met secundair en lager onderwijs
vzw Sint-Michielscollege Schoten met secundair onderwijs
vzw Maris Stella Instituut Malle met secundair onderwijs
vzw Openluchtscholen Sint-Ludgardis Schoten - Brasschaat - Schilde voor lager- en kleuter onderwijs
vzw Onderwijs Kindsheid Jesu Schoten met lager- en kleuteronderwijs en met een internaat
vzw 't Lommert met buitengewoon secundair onderwijs
vzw Katholieke Basisschool Triangel Vlimmeren met lager- en kleuteronderwijs
vzw OLV Pulhof Berchem met secundair, lager- en kleuteronderwijs

scholen.JPG
KVO kleur.jpg

Het opvoedingsproject


De KVO-scholen hebben een traditie van kwaliteitsonderwijs en van katholieke en Vlaamse opvoeding.
Zij willen centra zijn van degelijke intellectuele, sociale en religieuze vorming. Daardoor zijn zij ook een vruchtbare voedingsbodem voor een schoonmenselijke levenswijze.

 

SCROLL DOWN

Het opvoedingsproject


De KVO-scholen hebben een traditie van kwaliteitsonderwijs en van katholieke en Vlaamse opvoeding.
Zij willen centra zijn van degelijke intellectuele, sociale en religieuze vorming. Daardoor zijn zij ook een vruchtbare voedingsbodem voor een schoonmenselijke levenswijze.

 

De KVO-scholen zijn centra van intellectuele en algemeen menselijke vorming.

Onze scholen bieden de mogelijkheid tot optimale ontplooiing van de hele mens vanuit de christelijke levensvisie. Zij helpen de leerlingen groeien in kennis, inzicht, wetenschap en levenservaring.

Zij willen de leerlingen bewust maken van hun rol in het sociale, culturele, economische en politieke leven. De wereld heeft nood aan persoonlijkheden die, zelfstandig en met grote gemeenschapszin, verantwoordelijkheid op zich nemen in de samenleving.

Onze scholen vormen de leerlingen tot maatschappijkritische en waarde-gevoelige volwassenen, die zich niet neerleggen bij oppervlakkigheid, sociaal onrecht, welvaartsegoïsme, consumptiedwang en milieubederf.

Deze vorming legt de klemtoon op dienstbaarheid, voornaamheid, evenwichtige relatiebekwaamheid en respectvolle affectiviteit.

Onze scholen beschouwen psychische en fysieke weerbaarheid als waardevol, maar zij vragen ook gevoelige aandacht voor het kwetsbare in elke mens.

De KVO-scholen in Vlaanderen, Europa en de wereld

Belangrijke doelstellingen van onze scholen zijn de kennis van de historische en culturele identiteit en de sociaaleconomische werkelijkheid van Vlaanderen, én het verzorgd gebruik van het Nederlands.

Zij besteden ook veel aandacht aan de studie van andere talen en culturen, en aan culturele uitwisseling. Zij maken de jongeren bewust van hun gemeenschappelijke taak voor de uitbouw van het verenigde Europa, dat in solidariteit met de andere continenten groeit naar een betere wereld.

De KVO-scholen: scholen met een religieuze en evangelische boodschap

Mensen van alle tijden en van overal ter wereld stellen vragen die henzelf en hun leefwereld overstijgen. Onze scholen geven op deze vragen het antwoord van het christendom, dat de wereld al twintig eeuwen verrijkt met Jezus’ boodschap over God, de mens, de wereld en het leven.

Zij brengen onomwonden God ter sprake en zien in de Bijbel, het Evangelie en de levende Kerk inspiratiebronnen voor een betere samenleving en een persoonlijke geloofsgroei. Die bronnen bieden waarden aan als liefde en waarachtigheid, rechtvaardigheid, vrede, vergeving en solidariteit. Deze waarden bevruchten het schoolgebeuren van elke dag.

In de lessen en in de omgang met elkaar, maar ook in gebedsmomenten en vieringen, in missionaire bewogenheid en in acties als Welzijnszorg en Broederlijk Delen krijgen ze concrete vorm.

Onze scholen nodigen alle betrokkenen uit tot een eerlijke beleving van die waarden. Wederzijds respect en verdraagzaamheid voor de verscheidenheid in geloofsmotivering en christelijk getuigenis zijn voor de schoolgemeenschap een bron van verrijking.

Iedereen die het christelijk karakter van de school eerbiedigt is welkom in onze scholen.

Alle mensen worden broeders en zusters;
in de KVO-scholen die droom
met jongeren te kunnen realiseren,
is ons streven en onze hoop.

KVO kleur.jpg

Een rijke geschiedenis


“De atmosfeer der hele inrichting moet Vlaams zijn en sympathiek staan tegenover de Katholieke Vlaamse beweging, zonder onderscheid te willen maken in de verschillende schakeringen, dus buiten alle politiek om.” Lieven Gevaert

SCROLL DOWN

Een rijke geschiedenis


“De atmosfeer der hele inrichting moet Vlaams zijn en sympathiek staan tegenover de Katholieke Vlaamse beweging, zonder onderscheid te willen maken in de verschillende schakeringen, dus buiten alle politiek om.” Lieven Gevaert

static1.squarespace.com.jpg

ONTSTAAN

De Oudersbond tot Uitbreiding en Verbetering van het Katholiek Vlaamsch Onderwijs werd in 1909 opgericht en stichtte één jaar later de Sint-Ludgardisschool van Antwerpen. Voorzitter was Frans Van Cauwelaert, ondervoorzitter Lieven Gevaert. 
Marie Belpaire stelde schoollokalen ter beschikking in de Sanderusschool. In 1920 werd de coöperatieve vennootschap Ludgardia opgericht. Die nam het beheer waar van de Sint-Ludgardisschool en kocht o.m. de nieuwe lokalen in de Gerardstraat. 
De coöperatie vormde zich in 1928 om tot een vzw. Deze vzw nam de naam aan van Katholiek Vlaams Onderwijs (KVO). 
De Sint-Ludgardisschool Merksem (1931) en de Openluchtschool van Koningshof-Schoten (1936) traden toe tot deze vzw. 
Later (1954) volgde de openluchtschool Sint-Ludgardis te Brasschaat en nog later (1963) kwam ook de parochieschool te Schilde-Bergen bij de groep die geleidelijk aan een openluchtschool wordt.
In 1984 treden de Norbertijnen van Averbode toe tot het Katholiek Vlaams Onderwijs met het Sint-Michielscollege van Brasschaat en later in 1989 met het Sint-Michielscollege te Schoten.  
De zusters van de Congrégation du Sauveur treden in 1994 toe met het Maris Stella Instituut.
In 2012 is de school Kindsheid Jesu te Schoten toegetreden en tenslotte werd ook de Campus KVO opgericht.
In 2017 kwam ook 't Lommert bij onze groep.

 

 

LIEVEN GEVAERT WAS EEN PIONIER

Hij was, meer dan overtuigd, gedreven door de gedachte dat Vlaanderen een Nederlandstalige elite nodig had om het ‘arm Vlaanderen’ uit zijn zedelijke en materiële armoede te halen. Zijn bedoeling bij de oprichting van o.a. de Sint-Ludgardisschool was duidelijk: jonge mensen opleiden tot degelijke intellectuelen, religieus geïnspireerd en sociaal geëngageerd. Het elitaire lag niet bij de keuze van leerlingen voor de inschrijving, wel in de doelstellingen, in het beoogde resultaat. Vanaf de eerste leerjaren leerden de kinderen beschaafd Nederlands. Het beheersen van die taal heeft geleid tot bewustmaking van de eigen culturele identiteit. De kwaliteit van de opvoeding moest ervoor zorgen dat bekwame mensen mede de economische welvaart van Vlaanderen tot stand zouden brengen. Samen met mensen als Jozef Goossenaerts en Pater Stracke wees hij op de verantwoordelijkheid van de intelligentsia voor de materiële en morele emancipatie van het Vlaamse volk.

 

De abdijgemeenschap van Averbode

 

In ons land werden door de norbertijnen van Averbode in 1931 te Brasschaat en in 1959 te Schoten de Sint-Michielscolleges gesticht.  Het was toch de Antwerpse Sint-Michielsabdij  die in 1134 de abdij van Averbode oprichtte. Zo bracht – zoals een gedenksteen in Brasschaat het zegt – bijna 800 jaar later “de dochter de moeder terug tot leven”!

Het Sint-Michielscollege Brasschaat verzorgt lager onderwijs en  ASO. Het Sint-Michielscollege Schoten enkel ASO.

Beide colleges hebben een goede naam en faam in de regio. Ze bieden een uitstekende voorbereiding op het hoger onderwijs. De nadruk ligt  op degelijkheid en kwalitatief hoogstaand onderwijs in een christelijke geest en met oog voor de Vlaamse eigenheid. Er is ook een waaier van parascolaire activiteiten. De band met de abdij wordt veruitwendigd door de aanwezigheid van paters in de Raden van Bestuur. Ter plaatse verblijven ook enkele medebroeders. 

Tientallen paters hebben op deze colleges les gegeven. Een aantal oud-leerlingen van SMC  werden norbertijn van Averbode. 

 Al vóór 1970 werden op initiatief van Abt Koenraad Stappers deskundige leken opgenomen in de Raden van Bestuur in beide colleges. In 1984 sloot SMC-Brasschaat zich aan bij de KVO-groep en in 1989 het SMC-Schoten. Het werd een wederzijdse verrijking. KVO had  vanaf het begin een katholiek lekenbestuur, dat een expertise heeft opgebouwd in schoolbeheer, en stond ook bekend om zijn degelijk onderwijs en aandacht voor de sociaal-culturele Vlaamse context. Voor KVO betekent de verankering in de werking van de Abdij van Averbode een meerwaarde vooral met het oog op het behoud van een katholieke identiteit.

De abdij neemt van haar kant de optie om haar activiteit in het onderwijs in de regio Antwerpen vooral gestalte te geven via de KVO-werking op het gebied van visie en beleid. Dit resulteert vooral in onze medewerking in de raden van bestuur van KVO-vzw’s, directievergaderingen en schoolvieringen.

De diensten van KVO zijn thans gehuisvest in het Sint-Michielscollege van Brasschaat. Elk jaar hebben de directies van de KVO-scholen een bezinningsdag in de abdij. Ook alle nieuwe personeelsleden en zij die 10 en/of  20 jaar dienst hebben, volgen er vormingsdagen. Vele klassen brengen er hun bezinningsdagen door of komen op abdijbezoek.

 De leden van KVO en hun aangesloten scholen zijn in de abdij altijd welkom. Deze eeuwenoude leerschool van ‘gebed en inzet’ in het spoor van de heiligen Norbertus en Augustinus, naar het model van de eerste christenen, kan voor hen een inspiratie zijn tot evangelisch leven in deze tijd.    

Geboeid door de abdij ?  Of zit je met andere 'abdijvragen'? Dan ben je welkom op de website van de abdij van Averbode!                                                                        

 Andreas Willems o.praem. 
a.willems@abdijaverbode.be

 

JOSEPHINE DU BOURG  boegbeeld van de Zusters van de Verlosser van het MARIS STELLA INSTITUUT

In 1912 richtten de Zusters van de Verlosser en Onze- Lieve –Vrouw in het Kempense Oostmalle een middelbare school op voor jonge meisjes.
Hun congregatie heeft Franse roots.

Joséphine du Bourg, de stichteres van de Congregatie van de Zusters van de Verlosser, werd geboren in Toulouse in 1788 op de vooravond van de Franse Revolutie. Haar ouders behoorden tot de Franse adel. Het waren vrome lieden die hun kinderen leerden bidden en hun respect bijbrachten voor armen en uitgestotenen.

In 1789 brak de Franse Revolutie uit. Er ontstond een klimaat van verwarring en haat tegen alles wat te maken had met de Monarchie, de Kerk en de Adel. De familie werd meegesleurd in die haat. Alle goederen van het gezin werden afgenomen en in 1794 werd vader du Bourg gearresteerd en stierf hij onder het mes van de guillotine in Parijs. Joséphine was toen 6 jaar oud . Dit gebeuren tekende haar hele leven.

Als jonge vrouw besefte zij dat haar zoektocht naar het geluk leidt naar God en naar mensen in nood. Ze zocht een antwoord in verschillende kloosterorden en ze ervoer langzamerhand dat ze geroepen was om een nieuw project te beginnen: een orde die God wil brengen bij de mensen in een open klooster, zonder muren, maar met open deuren, toegankelijk voor allen, bijzonder voor armen en kleinen. De uitdaging was groot. Ze stichtte de Congregatie van de Verlosser en Onze- Lieve- Vrouw. 

CARITAS CHRISTI  URGET NOS  is haar leuze. Gestuwd door die leuze proberen de Zusters van de Verlosser en Onze- Lieve- Vrouw in de loop der tijden, de erfenis van hun stichteres te beleven en door te geven.

“ Alleen  de liefde geeft leven aan kinderen, troost aan hen die lijden, hulp aan wie in nood is.” Joséphine du Bourg
“ Wees niet liefdadig, maar wees de liefde zelf “ Joséphine du Bourg”

Leerkrachten en ondersteunend personeel, directie en schoolbestuur van het Maris Stella Instituut zetten het project van de Zusters verder: brede ontwikkelingskansen bieden, hoog studiepeil bereiken en werken in verbondenheid met elkaar.

 

Kindsheid Jesu

tekst nog aan te leveren

KVO kleur.jpg

Organisatie en bestuur van het KVO


SCROLL DOWN

Organisatie en bestuur van het KVO


de 10 VZW's

De groep vzw Katholiek Vlaams Onderwijs coördineert de uitvoering van het gemeenschappelijk opvoedingsproject
in zeven vzw’s die lokaal het onderwijs in hun scholen organiseren.

vzw Sint-Ludgardisschool Antwerpen met secundair, lager- en kleuter onderwijs
vzw Sint-Ludgardisschool Merksem met secundair, lager- en kleuter onderwijs
vzw Sint-Michielscollege Brasschaat met secundair en lager onderwijs
vzw Sint-Michielscollege Schoten met secundair onderwijs
vzw Maris Stella Instituut Malle met secundair onderwijs
vzw Openluchtscholen Sint-Ludgardis Schoten - Brasschaat - Schilde voor lager- en kleuter onderwijs
vzw Onderwijs Kindsheid Jesu Schoten met lager- en kleuteronderwijs en met een internaat
vzw 't Lommert met buitengewoon secundair onderwijs
vzw Katholieke Basisschool Triangel Vlimmeren met lager- en kleuteronderwijs
vzw OLV Pulhof Berchem met secundair, lager- en kleuteronderwijs


De voorzitters van die lokale inrichtende machten (zie vzw's) zijn lid van de vzw Katholiek Vlaams Onderwijs en dus lid van de algemene vergadering.
De algemene vergadering stelt een raad van bestuur aan en een bureau.

Het bureau KVO vergadert éénmaal per maand en is als volgt samengesteld:
- de voorzitters en ondervoorzitters van de raad van bestuur van KVO
- strategisch directeur KVO
- een adviseur voor het lager- en kleuteronderwijs
- een adviseur voor het secundair onderwijs
- een adviseur voor de schoolwetgeving
- een adviseur voor het pedagogisch beleid
- een verantwoordelijk voor pastoraal
- een financieel adviseur
- een juridisch adviseur
- een verantwoordelijke voor de administratieve verplichtingen van de vzw
- een verantwoordelijke voor de infrastructuur en een verantwoordelijke voor beroeps- en technisch onderwijs

De raad van bestuur vergadert tweemaal in het jaar.

 

De scholen van de groep KVO maken deel uit van volgende scholengemeenschappen:

Basisscholen:

Basisscholen die samen de scholengemeenschap KVO basisonderwijs vormen (SGKVOBaO): 
Sint-Ludgardis Antwerpen, Sint-Ludgardis Belpaire, Sint-Ludgardis Merksem en Sint-Ludgardis Campus KVO Merksem; de openluchtscholen Sint-Ludgardis te Schoten, Schilde en Brasschaat; Kindsheid Jesu Schoten, Katholieke Basisschool Triangel Vlimmeren. Ook de lagere school van het Sint-Michielscollege Brasschaat maakt deel uit van de scholengemeenschap basisonderwijs KVO.

SECUNDAIRE SCHOLEN:

De secundaire scholen van Sint-Ludgardis Antwerpen, Sint-Ludgardis Merksem en de  Sint-Michielscolleges te Brasschaat en Schoten, OLV Pulhof behoren tot de scholengemeenschap Lieven Gevaert.
De secundaire school Maris Stella te Malle behoort tot de scholengemeenschap Malle-Zandhoven.
De secundaire school 't Lommert (buitengewoon onderwijs)